خدمات پرستاری آرامش روز و شب

خدمات تزریقات - وصل سرم - سونداژ - پانسمان و کلیه خدمات پرستاری در منزل بصورت شبانه روزی در پاسداران مرکز خدمات پرستاری آرامش روز و شب