ﺷﺎﺩﺗﺮ

24 مرداد, 1398
نتیجه پژوهش و تحقیقات یک پرستار با تجربه در خانه سالمندان

پرستار با تجربه در خانه سالمندان

نتیجه پژوهش و تحقیقات یک پرستار با تجربه در خانه سالمندان نه تنها در ایران و نه تنها به دلایل مذهبی، سالمندان قشری هستند که در […]